Arısan
 
Arısan
ANASAYFA ASANSÖR HAKKINDA İLETİŞİM
Arex
 
Asansör Hakkında
Asansör Terimleri

Anî frenlemeli güvenlik tertibatı (instantaneous safety gear) (parachute à prise instantanée) (Sperrfangvorrichtung): Kılavuz raylar üzerindeki frenleme hareketi anî olan bir güvenlik tertibatı.
Anî frenlemeli tampon etkili güvenlik tertibatı (instantaneous safety gear with buffered effect) (parachute à prise instantanée avec effet amorti) (Sperrfangvorrichtung mit Dämpfung): Kılavuz raylara etki ederek çok kısa bir mesafede duran ve ancak kabin ve gerekiyorsa karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığındaki frenleme etkisini bir tampon sistemi yardımı ile yumuşatan bir tertibat.
Asansör kuyusu (well) (gaine) (Schacht): Kabin ve varsa karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının içinde hareket ettiği boşluk. Bu boşluk;
genellikle kuyu dibi, kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile sınırlanmıştır.
Beyan hızı (rated speed) (vitesse nominale) (Nenngeschwindigkeit): Asansörün tasarımlandığı, metre/saniye olarak ifade edilen kabin hızı değeri.
Beyan yükü (rated load) (charge nominale) (Nennlast): Asansörün tasarımlandığı yük değeri.
Dengeleme ağırlığı (balancing weight) (masse d’équillibrage) (Ausgleichsgewicht): Kabin ağırlığının tümünü veya bir kısmını dengeleyerek enerji tasarrufu yapan kütle.
Elektrik güvenlik zinciri (electric safety chain) (chaîne électrique des sécurités) (Elektrische sicherheitskette): Seri olarak bağlı olan elektrik güvenlik cihazlarının tümü.
En küçük halat kopma yükü (minimum breaking load of a rope) (charce de rupture minimale d'un câble) (Mindestbruchkraft eines Seiles): Halat anma çapının karesi ile (mm² olarak), halat tellerinin anma dayanımı (N/mm² olarak) ve halat yapısına bağlı bir katsayının çarpımına eşit.
Etek (Ayak koruyucu) (apron) (garde-pieds) (Schürze): Kabin eşiği veya durak kapısı eşiğinden aşağı doğru düşey doğrultuda uzanan düzgün bir kısımdır.
Güvenlik tertibatı (safety gear) (parachute) (Fangvorrichtung): Aşağı doğru aşırı hız kazanma veya askı tertibatının kopması halinde devreye girerek kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını frenleyerek sabit tutan, mekanik bir tertibat.
Hız regülâtörü (overspeed governor) (limiteur de vitesse) (Geschwindigkeitsbegrenzer): Asansör belli bir hıza ulaştığında tahrik tertibatını devre dışı bırakan ve gerektiğinde güvenlik tertibatını çalıştıran bir düzen.
İskelet (sling) (étrier) (Rahmen): Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını taşıyan, askı halatlarına bağlantılı metal çerçeve. Bu
iskelet kabin duvarlarının bir parçası da olabilir.
Kabin (car) (cabine) (Fahrkorb): Asansörün insan ve/veya yükleri taşıyan bir parçası.
Kabin bükülgen kablosu (travelling cable) (câble pendentif) (Hängekabel): Kabin ile sabit bir bağlantı noktası arasındaki esnek bir kablo.
Karşı ağırlık (counterweight) (contrepoids) (Gegengewicht): Sürtünme ile tahriki sağlayan bir kütle.
Kaymalı güvenlik tertibatı (progressive safety gear) (parachute à prise amortie) (Bremsfangvorrichtung): Kılavuz rayları etkileyerek frenleme etkisinin sürtünme ile gerçekleştiği, kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığında meydana gelen kuvvetlerin kabul edilebilir bir değerde sınırlandırılması için özel önlemlerin alındığı bir güvenlik tertibatı.
Kılavuz raylar (guide rails) (guides) (Führungsschienen): Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığına kılavuzluk eden asansör kısımları.
Kilit açılma bölgesi (unlocking zone) (zone de déverrouillage) (Entriegelungszone): Durak kapısı kilidinin açılmasına izin verilebilmesi için, kabin tabanının durak seviyesinin altında ve üstünde bulunması gereken bölge.
Kullanıcı (user) (usager) (Benutzer): Asansörden yararlanan kişi.
Kullanılabilir kabin alanı (available car area) (surface utile de la cabine) (Nutzfläche des Fahrkorbes): Döşemeden 1 m yükseklikte ölçülen (el pervazları hariç olmak üzere), asansörün çalışması sırasında yolcu ve yüklerin yararlanabileceği alan.

Kuyu alt boşluğu (pit) (cuvette) (Schachtgrube): Kabinin gittiği en alt durak seviyesinin altındaki asansör kuyusu kısmı.
Kuyu üst boşluğu (head room) (partie supérieure de la gaine) (Schachtkopf): Kabinin gittiği en üst durak seviyesinin üstündeki asansör kuyusu kısmı.
Lamine cam (laminated glass) (verre feuilleté) (Verbundsicherheitsglas VSG): 2 veya daha fazla cam tabakasından her birinin plastik bir madde ile birleştirilmesiyle meydana gelen güvenlik camı.
Makara dairesi (pulley room) (local des poulies) (Rollenraum): Tahrik makinasının bulunmadığı, ancak makaraların bulunduğu, hız regülâtörü ve elektrik tertibatının bulunabileceği oda.
Makina dairesi (machine room) (local des machines) (Triebwerksraum): Makina veya makinaların ve/veya ilgili donanımın bulunduğu oda.
Otomatik seviyeleme (re-levelling) (isonivelage) (Nachstellung): Asansör durduktan sonra, yükleme ve boşaltma sırasında gerekirse birbirini takip eden hareketlerle durma seviyesinin ayarlanması.
Regülatör halatı (safety rope) (câble de sécurité) (Sicherheitsseil): Askı tertibatının kopması durumunda güvenlik tertibatını çalıştırmak için kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığına bağlanan yardımcı halat.
Seviyeleme (levelling) (nivelage) (Einfahren): Durak seviyesinde durma hassasiyetini iyileştiren bir sistem.
Sürtünme tahrikli asansör (traction drive lift) (ascenseur à adhérence) (Treibscheiben-Aufzug): Tahrik sistemi askı halatlarıyla tahrik kasnağı kanalları arasındaki sürtünme kuvvetine dayanan asansör.
Tahrik makinası (lift machine) (machine) (Triebwerk): Motor dahil olmak üzere, asansörün hareket etmesini ve durmasını sağlayan makina.
Tamburlu asansör, zincirli asansör (positive drive lift; includes drum drive) (ascenseur à treuil attelé) (Trommelaufzug, Kettenaufzug):
Zincirli asansör, sürtünme dışı yollarla tahrik edilen, zincir veya halatla asılı asansör.
Tampon (buffer) (amortisseur) (puffer): Hidrolik veya yaylarla (veya benzeri tertibatla) frenlemeyi sağlayan, hareket yolu sonundaki esnek bir durdurucu engel.
Yolcu (passenger) (usager) (Fahrgast): Asansör ile taşınan herhangi bir şahıs.
Yük asansörü (goods passenger lift) (ascenseur de charge)3) (Lastenaufzug): Genellikle insan refakatinde yük taşınması için öngörülen asansör.

Asansör Sınıfları
Sınıf I
İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörler.
Sınıf II
Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, ancak gerektiğinde yük de taşınabilen asansörler.
Not - Bu asansörler, Sınıf I, Sınıf III ve Sınıf VI asansörlerinden esas olarak kabin iç donanımı bakımından
farklıdır.
Sınıf III
Hastaneler ve bakım evleri dâhil, sağlık, bakım amaçları için tasarımlanmış asansörler.
Sınıf IV
Esas olarak yüklerin, genellikle şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörler.
Sınıf V
Servis asansörleri.
Sınıf VI
Özellikle yoğun trafiği olan binalar için tasarımlanmış asansörler, meselâ hızları 2,5 m/s ve daha fazla olan
asansörler.

 
ARI MAGAZİN ARI DESTEK
Web Tasarım Marjin.Net
Bu site içinde yeralan bütün görsel ve metinsel dokümanlar Arısan'a aittir. Her hakkı saklıdır 2012 © Gizlilik | Kullanım Şartları | Site Haritası